GRUPS I ROLS

VES A PREGUNTES FREQÜENTS


ELS PROJECTES SÓN PORTATS A TERME PER ELS GRUPS DE TREBALL QUE SÓN LA CLAU DE TOT EL PROJECTE ECOL3VNG I EL SEU FUNCIONAMENT ESTÀ REGULAT PER LA NORMATIVA DE L'ASSOCIACIÓ

SEGONS LA PRÒPIA NORMATIVA, Marc de relació 2020:

ELS PROJECTES. Els socis/es poden participar en projectes. Elements comuns: 


1 * Tots els projectes han de ser acceptats per la Junta i ratificats per l’Assemblea. 


2 * Han d’estar ben definits en la Fitxa de projecte (annex


3 * Els socis/es participants en els projectes han de signar el Full de compromís (annex). 


4 * Un soci/a fa de coordinamitzador/a (es recomana que sigui rotatiu, decideix el grup).


5 * El coordinamitzador/a vetlla perquè tota l’activitat que es vagi generant quedi documentada i estigui disponible per tots els socis/es. També és qui administra el compte del projecte. 


6 * Les fonts de finançament dels projectes són: dels comptes de projectes de l’associació, de crèdits del Fons Cooperatiu (amb turutes i/o euros) i/o d’aportacions i crèdits dels socis. 


7 * En el balanç dels projectes cal tenir molt en compte el resultat del treball per la col•lectivitat i el Bé Comú.

 

LES COMISSIONS. Els socis/es poden participar i proposar la creació de comissions per tirar endavant un tema puntual que calgui resoldre o per constituïr una comissió permanent entorn un tema (ex: horts, salut, festes, etc.).

s/Estatuts: Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Coordinadora i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Coordinadora s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Tant els grups com les comissions han de fer acta de les seves reunions. Aquestes actes han de poder ser consultades per tots els socis/es. Les actes de les comissions s'incorporaran en el registre de documents de l'associació. Les actes dels grups, estaran ubicades en la fitxa de coordinació de cada grup.


ELS MECANISMES PARTICIPATIUS: (segons els Estatuts i el Marc de relació)

* SOCIS/ES 

* L'ASSEMBLEA 

* LA JUNTA COORDINADORA (s/Estatuts: el president/a, tresoreria i secretaria que constem al Registre de la Generalitat més els vocals que hi participin)

* ELS GRUPS DE TREBALL (dels projectes)

* LES COMISSIONS (s/Estatuts) (falta incorporar en el Reglament)


GRUPS DE TREBALL BÀSICS: (necessaris perquè funcioni l'ecosistema)

* ASSEMBLEA

* Equip Tècnic (gestió de les dades i la informàtica)

* Junta Coordinadora (Comissió permanent)

* OCL-Oficina de Canvi Local

* Equip (o Equips) Créixer (Suport a Oferents / Porta a porta)

* Equip de Suport Legal i Fiscal

* Equip Gestió blocs Projecte Turuta i Transició VNG


COMISSIONS CREADES: (a partir de l'Assemblea del 3-11-13. Corresponen a les branques, de les quals han d'anar creixent fruits -projectes/grups de treball)

* Comissió d'horts i terres 

* Comissió de salut (actualment inactiu)

* (la Junta coordinadora fa la funció de Comissió permanent)


ELS ROLS DINS EL PROJECTE TURUTA:

* Rols "registrats" en el Registre d'Entitats de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (Generalitat de Catalunya): president, secretari i tresorer.

* Rol de la Junta Coordinadora. Ve a ser com l'assemblea permanent. És l'espai on es van tractant els temes importants que afecten a tota l'associació i es va marcant el calendari (assemblees i actes que vagin sorgint). Està formada pels les persones dels "rols registrats" i totes les persones que vulguin formar-ne part. Les reunions de Junta són obertes a si qualsevol turutaire hi vol participar. S'intenta arribar al consens.

* Rol com a turutaire (persona, entitat, oferent professional... que sigui socia) pot oferir i/o demanar i intercanviar amb qualsevol altre turutaire i es pot involucrar activament en algun projecte. Ha de vetllar per tenir saldo en el seu compte, sempre han d'estar en positiu. Si té més de 300tt acumulades i no les necessita, les pot posar en el Fons Cooperatiu i les podrà recuperar el dia que les necessiti.

* Rols en els projectes: Les persones es poden agrupar per tirar endavant projectes. Els projectes poden ser de l'associació o projectes promoguts per alguna persona o entitat associada. Els projectes de l'associació han d'estar aprovats per la Junta Coordinadora i ratificats per l'Assemblea. Els projectes promoguts per alguna persona o entitat associada, han d'estar d'acord amb els objectius de l'associació ECOL3VNG (objectius de la Carta de la Terra), per tal de poder obrir un compte de turutes. 

* Rol de les Assemblees i Junta Coordinadora: Els projectes promoguts per alguna persona o entitat associada, si necessiten un crèdit amb turutes (per retornar o a fons perdut) ho han de proposar a la Junta Coordinadora (assemblea permanent) i ser ratificats per l'Assemblea. L'Assemblea de Projectes que es fa cada any a finals de gener, és l'espai ideal per presentar projectes. Si sorgeixen temes importants es poden realitzar les Assemblees que faci falta al llarc de l'any.

* Rol de la persona coordinamitzadora d'un grup de treball: Els grups o equips de treball (voluntari) s'organitzen de manera autònoma. En cada grup hi ha d'haver la figura de la persona coordinamitzadora (4 * Un soci/a fa de coordinamitzador/a (es recomana que sigui rotatiu, decideix el grup) 5 * El coordinamitzador/a vetlla perquè tota l’activitat que es vagi generant quedi documentada i estigui disponible per tots els socis/es. També és qui administra el compte del projecte.). La persona coordinamitzadora és un més del grup i convé que es vagi canviant.

* El rol principal de cada persona associada és ser responsable. El fet de que tot sigui fonamentat amb el voluntariat (voluntat de canvi), no vol eximir del compromís que voluntariament s'ha contret, dit d'altra manera, hem de ser responsables i seriosos en l'acompliment de les coses a les que ens hem compromés. Sempre es pot canviar perquè la vida va evolucionant, però convé avisar per no fer anar malament a les altres persones també voluntaries.

VEURE TASQUES BÀSIQUES NECESSÀRIES